Τα μέλη της Οργάνωσης διακρίνονται σε:

  1. Δόκιμα

Είναι τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές που οργανώνει η οργάνωση ή συμμετείχαν τουλάχιστον σε μία αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ή / και αναπτυξιακής συνεργασίας της οργάνωσης. Μετά το πέρας αυτών έχουν κάνει αίτηση, αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και έχουν λάβει έγκριση από το Δ.Σ. Συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης εκτός από αυτές της Γ.Σ. όπου μπορούν να παρευρίσκονται, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και τέλος όσα ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης.

  1. Τακτικά

Είναι τα ιδρυτικά και τα δόκιμα μέλη που έχουν θητεύσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, έχουν εκπαιδευτεί για τον τομέα τους και συμμετέχουν ενεργά πλέον στις ημερίδες, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ασκήσεις, διασώσεις και ανθρωπιστικές αποστολές, που αποδέχονται και συμφωνούν με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης και προσφέρονται να εργαστούν για την πραγματοποίηση τους. Τα δόκιμα γίνονται τακτικά μέλη μετά από αίτησή τους στο Δ.Σ. και το πέρας (12) δώδεκα μηνών από το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης, το οποίο γνωμοδοτεί θετικά η αρνητικά προς τη Γ.Σ. που επικυρώνει με την σύμφωνη απόφαση της και με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων αυτής, αφού έχουν διατελέσει ενεργά δόκιμα μέλη και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγγραφή τους ως τακτικά μέλη είναι η συχνή παρουσία και η συμμετοχή στις συναντήσεις και δραστηριότητες της Ομάδας και όσα ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης.

  1. Επίτιμα

Είναι τα άτομα που βοηθούν με πολύ σημαντικό τρόπο την Οργάνωση  στην εκπλήρωση των στόχων της και τιμητικά απονέμεται σε αυτούς ο τίτλος του επίτιμου μέλους μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 50 % + 1 των παρευρισκομένων.

  1. Φίλοι – Συνεργάτες

Είναι τα άτομα που βοηθούν με συγκεκριμένο τρόπο, οικονομικό ή μη στην εκπλήρωση των στόχων της Οργάνωσης και ο τίτλος τους απονέμεται τιμητικά μετά από απόφαση του Δ.Σ.